شیشه آلات و لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی لیست قیمت 1391

 

ردیف

نام محصول

قیمت کالا(ریال)

1

ارلن دهانه تنگ 25 ml

40,000

2

ارلن دهانه تنگ 50 ml

45,000

3

ارلن دهانه تنگ 100 ml

50,000

4

ارلن دهانه تنگ 200 ml

100,000

5

ارلن دهانه تنگ 250 ml

60,000

6

ارلن دهانه تنگ 300 ml

100,000

7

ارلن دهانه تنگ 500 ml

80,000

8

ارلن دهانه تنگ 1000 ml

150,000

9

ارلن دهانه تنگ 2000 ml

350,000

10

ارلن دهانه تنگ 3000 ml

700,000

11

ارلن دهانه تنگ 5000 ml

1,000,000

12

ارلن دهانه گشاد50 ml

100,000

13

ارلن دهانه گشاد100 ml

100,000

14

ارلن دهانه گشاد250 ml

100,000

15

ارلن دهانه گشاد500 ml

100,000

16

ارلن دهانه گشاد1000 ml

200,000

17

ارلن دهانه گشاد2000 ml

400,000

18

بشر کوتاه – 25 ml

50,000

19

بشر کوتاه – 50 ml

50,000

20

بشر کوتاه – 100 ml

50,000

21

بشر کوتاه – 150 ml

60,000

22

بشر کوتاه – 250 ml

50,000

23

بشر کوتاه – 400 ml

100,000

24

بشر کوتاه – 600 ml

100,000

25

بشر کوتاه – 800 ml

150,000

26

بشر کوتاه – 1000 ml

150,000

27

بشر کوتاه – 2000 ml

250,000

28

بشر کوتاه – 3000 ml

800,000

29

بشر کوتاه – 5000 ml

1000,000

30

بشر بلند – 50 ml

70,000

31

بشر بلند – 100 ml

100,000

32

بشر بلند – 150 ml

100,000

33

بشر بلند – 250 ml

110,000

34

بشر بلند – 400 ml

150,000

35

بشر بلند – 600 ml

150,000

36

بشر بلند – 800 ml

200,000

37

بشر بلند – 1000 ml

200,000

38

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 1ml

250,000

39

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 2ml

250,000

40

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 5ml

100,000

41

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 10ml

100,000

42

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 20ml

100,000

43

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 25ml

100,000

44

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 50ml

100,000

45

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 100ml

110,000

46

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 200ml

200,000

47

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 250ml

200,000

48

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 500ml

300,000

49

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 1000ml

400,000

50

بالن ژوژه درب- pp کلاس A - 2000ml

700,000

51

درب شیشه ای 10/19

80,000

52

درب شیشه ای 12/21

80,000

53

درب شیشه ای 14/23

80,000

54

درب شیشه ای 19/26

80,000

55

درب شیشه ای 24/29

100,000

56

درب شیشه ای 29/32

100,000

57

درب شیشه ای 34/35

200,000

58

درب شیشه ای 45/40

250,000

59

بالن ته گرد 50 ml –

70,000

60

بالن ته گرد 100 ml -

80,000

61

بالن ته گرد 250 ml -

100,000

62

بالن ته گرد 500 ml -

150,000

63

بالن ته گرد 1000 ml -

200,000

64

بالن ته گرد 2000 ml -

500,000

65

بالن ته صاف 50 ml -

70,000

66

بالن ته صاف 100 ml -

80,000

67

بالن ته صاف 250 ml -

100,000

68

بالن ته صاف 500 ml -

150,000

69

بالن ته صاف 1000 ml -

200,000

70

بالن ته صاف 2000 ml -

500,000

71

بطری سفید مایعی چینی 30 ml

30,000

72

بطری سفید مایعی چینی 60 ml

30,000

73

بطری سفید مایعی چینی 125 ml

50,000

74

بطری سفید مایعی چینی 250 ml

45,000

75

بطری سفید مایعی چینی 500 ml

60,000

76

بطری سفید مایعی چینی 1000 ml

80,000

77

بطری رنگی مایعی چینی 30 ml

30,000

78

بطری رنگی مایعی چینی 60 ml

30,000

79

بطری رنگی مایعی چینی 125 ml

40,000

80

بطری رنگی مایعی چینی 250 ml

45,000

81

بطری رنگی مایعی چینی 500 ml

60,000

82

بطری رنگی مایعی چینی 1000 ml

85,000

83

بطری رنگی مایعی چینی 10000 ml

1,900,000

84

بطری سفید پودری چینی 30 ml

30,000

85

بطری سفید پودری چینی 60 ml

30,000

86

بطری سفید پودری چینی 125 ml

40,000

87

بطری سفید پودری چینی 250 ml

50,000

88

بطری سفید پودری چینی 500 ml

60,000

89

بطری سفید پودری چینی 1000 ml

85,000

90

بطری رنگی پودری چینی 30 ml

30,000

91

بطری رنگی پودری چینی 60 ml

30,000

92

بطری رنگی پودری چینی 125 ml

40,000

93

بطری رنگی پودری چینی 250 ml

50,000

94

بطری رنگی پودری چینی 500 ml

60,000

95

بطری رنگی پودری چینی 1000 ml

90,000

96

بطری رنگی پودری چینی 5000 ml

1,500,000

97

بطری رنگی پودری چینی 10000 ml

2,000,000

98

بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو – کلاس B 500 ml         

100,000

99

بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو  کلاس1000 ml

120,000

100

بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B 100 ml

150,000

101

بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B 250 ml

200,000

102

بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B 500 ml

200,000

103

بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B 1000 ml

250,000

104

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 100 ml

300,000

105

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 250 ml

350,000

106

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 500 ml

400,000

107

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 1000 ml

500,000

108

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 2000 ml

800,000

109

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 3000 ml

1,600,000

110

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 5000 ml

3,500,000

111

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 10000 ml

6,000,000

112

بطری در پیچ دار رنگی - کلاس A 20000 ml

10,000,000

113

قطره چکان پوار دار سفید   60 ml

35,000

114

قطره چکان پوار دار سفید   125 ml

50,000

115

قطره چکان پوار دار رنگی   60 ml

35,000

116

قطره چکان پوار دار رنگی   125 ml

45,000

117

بورت ساده شیر تفلونی- 10 ml

350,000

118

بورت ساده شیر تفلونی- 25 ml

400,000

119

بورت ساده شیر تفلونی- 50 ml

400,000

120

بورت ساده شیر تفلونی- 100 ml

500,000

121

بورت ساده شیر تفلونی رنگی- 10 ml

600,000

122

بورت ساده شیر تفلونی رنگی- 25 ml

600,000

123

بورت ساده شیر تفلونی رنگی- 50 ml

650,000

124

بورت ساده شیر تفلونی رنگی- 100 ml

750,000

125

بورت نمونه گیر گاز- 100 ml

1,250,000

126

بورت نمونه نیتروژن- 100 ml

1,500,000

127

میکرو بورت- 1 ml

75,000

128

میکرو بورت- 2 ml

80,000

129

میکرو بورت- 3 ml

90,000

130

میکرو بورت- 5 ml

100,000

131

میکرو بورت- 10 ml

110,000

132

ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی 30600 mm

1,000,000

133

ستون کرو ماتو گرافی بدون شیرتفلونی 30600 mm

900,000

134

ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی 35600 mm

1,100,000

135

ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی 40600 mm

1,100,000

136

پی پت اتوماتیک شیشه ای 5 ml

400,000

137

پی پت اتوماتیک شیشه ای 10 ml

400,000

138

پی پت اتوماتیک شیشه ای 15 ml

400,000

139

پی پت اتوماتیک شیشه ای 20 ml

450,000

140

پی پت اتوماتیک شیشه ای 25 ml

450,000

141

پی پت میکرو 1 لیتر

60,000

142

پی پت میکرو 10 لیتر

80,000

143

پی پت میکرو 25 لیتر

90,000

144

پی پت میکرو 100 لیتر

120,000

145

پی پت میکرو 200 لیتر

150,000

146

پی پت میکرو 500 لیتر

150,000

147

پی پت میکرو 1000 لیتر

200,000

148

دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل -  100 ml

400,000

149

دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل -  250 ml

450,000

150

دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل -  500 ml

550,000

151

دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل -  1000 ml

600,000

152

دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل -  2000 ml

1,100,000

153

دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج -  50 ml

400,000

154

دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج -  100 ml

450,000

155

دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج -  250 ml

500,000

156

دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج -  500 ml

800,000

157

دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج -  1000 ml

650,000

158

دکانتور سیلندری شیر تفلونی -  50 ml

400,000

159

دکانتور سیلندری شیر تفلونی -  100 ml

400,000

160

دکانتور سیلندری شیر تفلونی -  250 ml

450,000

161

دکانتور سیلندری شیر تفلونی -  500 ml

550,000

162

دکانتور سیلندری شیر تفلونی -  1000 ml

600,000

163

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 5 ml

75,000

164

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 10 ml

75,000

165

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 25

80,000

166

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 50 ml

85,000

167

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 100 ml

100,000

168

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 250 ml

300,000

169

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 500 ml

350,000

170

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 1000 ml

650,000

171

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 2000 ml

1,200,000

172

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 10 ml

150,000

173

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 25 ml

180,000

174

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 50 ml

200,000

175

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 100 ml

250,000

176

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 250 ml

400,000

177

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 500 ml

500,000

178

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 1000 ml

800,000

179

مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 2000 ml

1,500,000

180

مزور اکسیژن 100 ml

200,000

181

کریستالیزور 60 mm

120,000

182

کریستالیزور 90 mm

150,000

183

کریستالیزور 100 mm

180,000

184

کریستالیزور 125 mm

200,000

185

کریستالیزور 150 mm

400,000

186

کریستالیزور 180 mm

500,000

187

شیشه ساعت 45 mm

25,000

188

شیشه ساعت 60 mm

25,000

189

شیشه ساعت 70 mm

30,000

190

شیشه ساعت 80 mm

35,000

191

شیشه ساعت 90 mm

45,000

192

شیشه ساعت 100 mm

50,000

193

شیشه ساعت 120 mm

55,000

194

شیشه ساعت 150 mm

60,000

195

شیشه ساعت 180 mm

80,000

196

پیکنو ترمومتر دار 10 ml

800,000

197

پیکنو ترمومتر دار 25 ml

850,000

198

پیکنو ترمومتر دار 50 ml

1,000,000

199

پیکنو ترمومتر دار 100 ml

1,000,000

200

مخزن بورت رنگی 2000 ml

400,000

201

مخزن بورت سفید 2000 ml

400,000

202

دسیکاتورشیر دار چینی 180 mm

600,000

203

دسیکاتورشیر دار چینی 210 mm

800,000

204

دسیکاتورشیر دار چینی 240 mm

1,000,000

205

دسیکاتورشیر دار چینی 300 mm

1,500,000

206

دسیکاتور ساده  چینی 180 mm

500,000

207

دسیکاتور ساده  چینی 210 mm

600,000

208

دسیکاتور ساده  چینی 240 mm

900,000

209

دسیکاتور ساده  چینی 300 mm

1,100,000

210

صفحه دسیکاتور

 

211

ست فیلتر اسیون 500 ml

8,000,000

212

ست فیلتر اسیون 1000 ml

8,000,000

213

ست فیلتر اسیون 2000 ml

9,000,000

214

ظرف توزین بلند -  ارتفاع  25 25 mm

85,000

215

ظرف توزین بلند -  ارتفاع  25 40 mm

130,000

216

ظرف توزین بلند -  ارتفاع  30 50 mm

150,000

217

ظرف توزین بلند -  ارتفاع  30 60 mm

150,000

218

ظرف توزین بلند -  ارتفاع  35 70 mm

110,000

219

ظرف توزین بلند -  ارتفاع  40 70 mm

160,000

220

ظرف توزین کوتاه -  ارتفاع  40 25 mm

100,000

221

ظرف توزین کوتاه -  ارتفاع  50 30 mm

90,000

222

ظرف توزین کوتاه -  ارتفاع  60 30 mm

100,000

223

ظرف توزین کوتاه -  ارتفاع  70 40 mm

120,000

224

لوله سانتی فیوژ 10 ml

20,000

225

لوله سانتی فیوژ 15 ml

25,000

226

لوله سانتی فیوژ ته صاف 50 ml

80,000

227

لوله سانتی فیوژ ته صاف 100 ml

85,000

228

لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو

15,000

229

لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو

20,000

230

لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو

20,000

231

لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو

45,000

232

لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو

50,000

233

لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو

65,000

234

لوله نسلر مدرج10 ml

85,000

235

لوله نسلر مدرج25 ml

85,000

236

لوله نسلر مدرج50 ml

100,000

237

لوله نسلر مدرج100 ml

100,000

238

لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 5 ml

75,000

239

لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 10 ml

80,000

240

لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 15 ml

80,000

241

لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 20 ml

90,000

242

لوله کلرمیتر نسلر 10 ml

200,000

243

لوله کلرمیتر نسلر 25 ml

220,000

244

لوله کلرمیتر نسلر 50 ml

300,000

245

لوله کلرمیتر نسلر 100 ml

400,000

246

شیشه گاز شور 250 ml

400,000

247

شیشه گاز شور 500 ml

450,000

248

مبرد حبابدار 400 mm

200,000

249

مبرد ساده 400 mm

200,000

250

مبرد مارپیچ 400 mm

200,000

251

شیرسه راهی 2 mm

750,000

252

شیرسه راهی 4 mm

750,000

253

شیر T شکل تفلونی 12.5

350,000

254

شیر T شکل تفلونی  14.5

400,000

255

شیر T شکل تفلونی  18.5

500,000

256

شیر T شکل تفلونی  22.5

450,000

257

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G1

150,000

258

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G2

150,000

259

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G3

120,000

260

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G4

120,000

261

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G1

150,000

262

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G2

150,000

263

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G3

150,000

264

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G4

150,000

265

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G1

130,000

266

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G2

130,000

267

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G3

130,000

268

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G4

130,000

269

فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار 32 G1

150,000

270

فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار 32 G2

150,000

271

فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار 32 G3

150,000

272

فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار 32 G4

150,000

273

قیف قوچ p4  - 35 ml

350,000

274

قیف قوچ p5  - 35 ml

350,000

275

قیف قوچ 5-1  - 60 ml

350,000

276

قیف قوچ 5-1  - 100 ml

450,000

277

قیف قوچ 5-1  - 130 ml

500,000

278

قیف قوچ 5-1  - 250 ml

700,000

279

قیف قوچ 5-1  - 500 ml

900,000

280

قیف قوچ 5-1  - 1000 ml

1,500,000

281

کروزه  قوچ p1  - 30 ml

300,000

282

کروزه  قوچ p4  - 30 ml

300,000

283

کروزه  قوچ p1  - 50 ml

300,000

284

کروزه  قوچ p4  - 50 ml

300,000

285

قیف شیشه ای بلند 50 mm

40,000

286

قیف شیشه ای بلند 60 mm

40,000

287

قیف شیشه ای بلند 75 mm

50,000

288

قیف شیشه ای بلند 90 mm

50,000

289

قیف شیشه ای بلند 12 mm

130,000

290

قیف شیشه ای بلند 150 m

250,000

291

قیف بوخنر چینی 50 mm

100,000

292

قیف بوخنر چینی 70 mm

100,000

293

قیف بوخنر چینی 90 mm

150,000

294

بطری ید 50 ml

150,000

295

بطری ید 100 ml

200,000

296

بطری ید 250 ml

250,000

297

بطری ید 500 ml

250,000

298

هاون شیشه ای 60 mm

70,000

299

هاون شیشه ای 75 mm

85,000

300

هاون شیشه ای 90 mm

100,000

301

هاون شیشه ای 120 mm

150,000

302

هاون شیشه ای 150 mm

170,000

303

هاون شیشه ای 180 mm

200,000

304

کپسول شیشه ای ته صاف –  60 mm

60,000

305

کپسول شیشه ای ته صاف –  90 mm

60,000

306

کپسول شیشه ای ته صاف –  120 mm

60,000

307

کپسول شیشه ای ته صاف –  150 mm

70,000

308

کپسول شیشه ای ته گرد –  60 mm

60,000

309

کپسول شیشه ای ته گرد –  90 mm

60,000

310

کپسول شیشه ای ته گرد –  120 mm

60,000

311

کپسول شیشه ای ته گرد –  150 mm

70,000

312

بشر کلاس  A 25 ml

65,000

313

بشر کلاس  A 50 ml

65,000

314

بشر کلاس  A 100 ml

65,000

315

بشر کلاس  A 150 ml

70,000

316

بشر کلاس  A 250 ml

70,000

317

بشر کلاس  A 400 ml

90,000

318

بشر کلاس  A 600 ml

110,000

319

بشر کلاس  A 800 ml

160,000

320

بشر کلاس  A 1000 ml

200,000

321

بشر کلاس  A 2000 ml

250,000

322

ارلن  کلاس  AS 50 ml

80,000

323

ارلن  کلاس  AS 100 ml

80,000

324

ارلن  کلاس  AS 250 ml

90,000

325

ارلن  کلاس  AS 500 ml

110,000

326

ارلن  کلاس  AS 1000 ml

200,000

327

ارلن  کلاس  AS 2000 ml

450,000

328

بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.05 10 ml

5,000,000

329

بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.05 25 ml

5,000,000

330

بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.1 50 ml

5,000,000

331

بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.05 10 ml

5,500,000

332

بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت 0.05 25 ml

5,500,000

333

بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت 0.1 50 ml

5,500,000

334

بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS  - 10 ml

1,500,000

335

بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS  - 25 ml

1,500,000

336

بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS  - 50 ml

1,500,000

337

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 0.5 ml

150,000

338

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 1 ml

80,000

339

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 2 ml

80,000

340

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 3 ml

150,000

341

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 4 ml

150,000

342

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 5 ml

70,000

343

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 10 ml

80,000

344

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 11 ml

150,000

345

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 15 ml

160,000

346

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 20 ml

150,000

347

پی پت ژوژه  کلاس AS  - 25 ml

150,000

348

پی پت مدرج  کلاس AS  - 1 ml

40,000

349

پی پت مدرج  کلاس AS  - 2 ml

40,000

350

پی پت مدرج  کلاس AS  - 5 ml

50,000

351

پی پت مدرج  کلاس AS  - 11 ml

150,000

352

پی پت مدرج  کلاس AS  - 20 ml

110,000

353

پی پت مدرج  کلاس AS  - 25 ml

110,000

354

بطری در پیچ دار  کلاس AS  - 100 ml

110,000

355

بطری در پیچ دار  کلاس AS  - 250 ml

120,000

356

بطری در پیچ دار  کلاس AS  - 500 ml

150,000

357

بطری در پیچ دار  کلاس AS  - 1000 ml

250,000

358

بطری در پیچ دار  کلاس AS  - 2000 ml

450,000

359

پتری دیش پلیت 8015

50,000

360

پتری دیش پلیت 10015

50,000

361

پتری دیش پلیت 12020

80,000

362

پی پت سرنگی کلاس  AS- 1 ml

600,000

363

پی پت سرنگی کلاس  AS- 2 ml

600,000

364

پی پت سرنگی کلاس  AS- 5 ml

700,000

365

پی پت سرنگی کلاس  AS- 10 ml

750,000

366

پی پت سرنگی کلاس  AS- 20 ml

800,000

367

پی پت سرنگی کلاس  AS- 25 ml

800,000

368

میکرو بورت کلاس A 1 ml

3,000,000

369

میکرو بورت کلاس A 2 ml

3,000,000

370

میکرو بورت کلاس A 3 ml

3,000,000

371

میکرو بورت کلاس A 5 ml

3,000,000

372

مخزن بورت رنگی

600,000

373

مخزن بورت سفید

550,000

374

پیکنومتر کالیبره10 ml

850,000

375

پیکنومتر کالیبره25 ml

850,000

376

پیکنومتر کالیبره50 ml

1,000,000

377

پی پت تفنگی ژربر 1 ml

700,000

378

پی پت تفنگی ژربر 10 ml

700,000

379

بورت ساده شیر تفلون دقت 00,05 10 ml

800,000

380

بورت ساده شیر تفلون دقت 00,05 25 ml

850,000

381

بورت ساده شیر تفلون دقت 00,1 50 ml

900,000

382

بورت شیر شیشه ای100 m

900,000

383

باریل شیر دار pp 5000 ml

1,100,000

384

بطری دهانه تنگ  HDPE 60 ml

35,000

385

بطری دهانه تنگ  HDPE 125 ml

45,000

386

بطری دهانه تنگ  HDPE 250 ml

50,000

387

بطری دهانه تنگ  HDPE 500 ml

70,000

388

بطری دهانه تنگ  HDPE 1000 ml

85,000

389

بطری دهانه گشاد  HDPE 60 ml

40,000

390

بطری دهانه گشاد  HDPE 125 ml

60,000

391

بطری دهانه گشاد  HDPE 250 ml

65,000

392

بطری دهانه گشاد  HDPE 500 ml

70,000

393

بطری دهانه گشاد  HDPE 1000 ml

90,000

394

بطری چهار گوش شفاف  pp 500 ml

65,000

395

بطری چهار گوش شفاف  pp 1000 ml

85,000

396

قطره چکان خروسکی pp  - 60 ml

40,000

397

پی ست 125 ml

50,000

398

پی ست 250 ml

60,000

399

پی ست 500 ml

60,000

400

پی ست 1000 ml

85,000

401

بشر کوتاه  pp 25 ml

40,000

402

بشر کوتاه  pp 50 ml

45,000

403

بشر کوتاه  pp 100 ml

50,000

404

بشر کوتاه  pp 250 ml

60,000

405

بشر کوتاه  pp 500 ml

85,000

406

بشر کوتاه  pp 1000 ml

170,000

407

بشر کوتاه  pp 2000 ml

250,000

408

بشر کوتاه  pp 3000 ml

600,000

409

بشر کوتاه  pp 5000 ml

850,000

410

بشر دسته دار  pp 250 ml

85,000

411

بشر دسته دار  pp 500 ml

120,000

412

بشر دسته دار  pp 1000 ml

150,000

413

بشر دسته دار  pp 2000 ml

200,000

414

مزور pp 10 ml

60,000

415

مزور pp 25 ml

65,000

416

مزور pp 50 ml

60,000

417

مزور pp 100 ml

85,000

418

مزور pp 250 ml

150,000

419

مزور pp 500 ml

180,000

420

مزور pp 2000 ml

900,000

421

ویال درپیچ دار 1 ml

5,000

422

ویال درپیچ دار 2 ml

6,000

423

ویال درپیچ دار 8 ml

20,000

424

ویال درپیچ دار 20 ml

30,000

425

جعبه اسلاید 2 pcs

15,000

426

جعبه اسلاید 5 pcs

20,000

427

جعبه اسلاید 25 pcs

70,000

428

جعبه اسلاید 50 pcs

125,000

429

جعبه اسلاید 100 pcs

165,000

430

بالن ژوژه در پیچ دار pp 100 ml

140,000

431

بالن ژوژه در پیچ دار pp 250 ml

180,000

432

بالن ژوژه در پیچ دار pp 500 ml

250,000

433

بالن ژوژه در پیچ دار pp 1000 ml

450,000

434

ارلن  در پیچ دار pp 500 ml

150,000

435

پایه نگهدارنده بالن ته گرد

250,000

436

دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 100 ml

500,000

437

دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 250 ml

600,000

438

دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 500 ml

800,000

439

قیف ساده pp 50 mm

25,000

440

قیف ساده pp 60 mm

30,000

441

قیف ساده pp 100 mm

45,000

442

قیف بوختر pp 70 mm

250,000

443

قیف بوختر pp 110 mm

260,000

444

جای پی پت مثلثی

150,000

445

گیره قیف

180,000

446

گیره دکانتور

180,000

447

جای لوله نسلر 50 ml

210,000

448

جای لوله نسلر 100 ml

250,000

449

رک میکروتیوپ 0.2 ml

400,000

450

رک میکروتیوپ 0.5 ml

450,000

451

رک میکروتیوپ 1.5 ml

500,000

452

اسپاتول 150 mm

25,000

453

اسپاتول 180 mm

30,000

454

درب پوش پلاستیکی  19/10

20,000

455

درب پوش پلاستیکی  23/14

20,000

456

درب پوش پلاستیکی  26/19

25,000

457

درب پوش پلاستیکی  29/19

30,000

458

درب پوش پلاستیکی  32/19

35,000

459

همزن پلاستیکی

40,000

460

بورت ساده  pvc 25 ml

700,000

461

بورت ساده  pvc 50 ml

700,000

462

بورت ساده  pvc 100 ml

800,000

463

کپسول ته گرد  40 ml

300,000

464

کپسول ته گرد  75 ml

350,000

465

کپسول ته گرد  70 ml

350,000

466

کپسول ته گرد  350 ml

1,200,000

467

ظرف تبخیر  60 ml

600,000

468

ظرف تبخیر  250 ml

1,100,000

469

ظرف تبخیر  290 ml

1,200,000

470

ظرف تبخیر  400 ml

1,500,000

471

ظرف تبخیر  5 ml

250,000

472

ظرف تبخیر  10 ml

300,000

473

ظرف تبخیر  40 ml

300,000

474

ظرف تبخیر  30 ml

400,000

475

کروزه  20 ml

350,000

476

کروزه  100 ml

650,000

477

کروزه  140 ml

700,000

478

کروزه  150 ml

750,000

479

کروزه بلند    30 ml

350,000

480

کروزه بلند    50 ml

400,000

481

کروزه بلند    75 ml

400,000

482

کروزه دسته دار    176 ml

1,500,000

483

کروزه دسته دار    270 ml

1,600,000

484

کروزه دسته دار    450 ml

2,000,000

485

کروزه دسته دار    960 ml

2,200,000

486

کروزه چینی دربدار    25 ml

25,000

487

کروزه چینی دربدار    30 ml

25,000

488

کروزه چینی دربدار    50 ml

30,000

489

کروزه چینی دربدار    100 ml

40,000

490

کروزه کواتز 25 ml

1,600,000

491

کروزه کواتز 50 ml

1,800,000

492

کروزه کواتز 100 ml

2,100,000

493

کروزه نیکلی دب دار UK 25 CC

450,000

494

کروزه نیکلی دب دار UK 50 CC

500,000

495

هاون پرسلن 6 cm 

60,000

496

هاون پرسلن 8 cm 

70,000

497

هاون پرسلن 10 cm 

80,000

498

هاون پرسلن 12.5 cm 

150,000

499

هاون پرسلن 15 cm 

200,000

500

مگنت حلقه دار 10

40,000

501

مگنت حلقه دار 20

40,000

502

مگنت حلقه دار 30

50,000

503

مگنت حلقه دار 40

55,000

504

مگنت حلقه دار 50

60,000

505

مگنت حلقه دار 60

100,000

506

مگنت حلقه دار 70

110,000

507

هیدرومتر 30/0

50,000

508

هیدرومتر 70/0

50,000

509

ترمومترالکلی 110/10

30,000

510

ترمومترالکلی 150/10

30,000

511

گیره روداژ 29 200 CC

90,000

512

گیره روداژ 45 200 CC

90,000

513

گیره بالن و بورت با بست نوا

100,000

514

گیره بالن و بورت بدون بست نوا

110,000

515

گیره نوا دوبل بسته

45,000

516

پایه A شکل بدون میله

25,000

517

پایه سه گوش بدون میله

35,000

518

پایه بورت تخت با میله

300,000

519

گیره قیف 6 سانتی

35,000

520

گیره قیف 8 سانتی

250,000

521

گیره قیف 10 سانتی

180,000

522

بورت ساده شير شيشه اي  AS 0/1 50ml

500,000

523

بورت ساده شير شيشه اي  AS 0/2 100ml

600,000

524

بورت ساده شير تفلونی 0/02 AS 10ml

500,000

525

بورت ساده شير تفلوني0/05 AS 25ml

550,000

526

بورت ساده شير تفلوني0/1 AS 50ml

550,000

527

بورت ساده شير تفلوني0/2 AS 100ml

600,000

528

بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 10ml

1,900,000

529

بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 25ml

1,900,000

530

بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 50ml

1,900,000

531

بورت اتوماتيک تک شير شير-تAS 10ml

2,000,000

532

بورت اتوماتيک تک شير شير-ت AS 25ml

2,100,000

533

بورت اتوماتيک تک شير شير-ت AS 50ml

2,100,000

534

بورت مخزن پلاستيکي 10ml

1,000,000

535

بورت مخزن پلاستيکي –  25ml

1,000,000

536

بورت مخزن پلاستيکي –  50ml

1,000,000

537

بورت شیر تفلونی کلاس B 25 ml

250,000

538

بورت شیر تفلونی کلاس B 50 ml

250,000

539

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 5 ml

50,000

540

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 10 ml

60,000

541

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 25 ml

60,000

542

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 50 ml

65,000

543

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 100 ml

100,000

544

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 250 ml

150,000

545

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 500 ml

200,000

546

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 1000 ml

400,000

547

مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 2000 ml

600,000

548

کروزه نيکلي درب دار uk 25 CC

300,000

549

کروزه نيکلي درب دار uk 50 CC

300,000

550

پتري ديش آلمانی 80 mm

20,000

551

پتري ديش آلمانی 100 mm

25,000

552

بالن ژوژه کلاس A 1 ml

200,000

553

بالن ژوژه کلاس A 2 ml

200,000

554

بالن ژوژه کلاس A 5 ml

40,000

555

بالن ژوژه کلاس A 10 ml

40,000

556

بالن ژوژه کلاس A 20 ml

50,000

557

بالن ژوژه کلاس A 25 ml

50,000

558

بالن ژوژه کلاس A 50 ml

50,000

559

بالن ژوژه کلاس A 100 ml

60,000

560

بالن ژوژه کلاس A 200 ml

100,000

561

بالن ژوژه کلاس A 250 ml

80,000

562

بالن ژوژه کلاس A 500 ml

150,000

563

بالن ژوژه کلاس A 1000 ml

180,000

564

بالن ژوژه کلاس A 2000 ml

400,000

565

شيشه در پيچ دار بدون مارک 100

30,000

566

شيشه در پيچ دار بدون مارک 250

30,000

567

شيشه در پيچ دار بدون مارک 500

50,000

568

شيشه در پيچ دار بدون مارک 1000

70,000

569

کروزه قوچ  p1 30 ml

200,000

570

کروزه قوچ  p4 30 ml

200,000

571

کروزه قوچ  p1 50 ml

250,000

572

کروزه قوچ  p4 50 ml

250,000

573

پيپت ژوژه AS 1 CC

40,000

574

پيپت ژوژه AS 2 CC

40,000

575

پيپت ژوژه AS 5 CC

50,000

576

پيپت ژوژه AS 10 CC

55,000

577

پيپت ژوژه AS 11 CC

100,000

578

پيپت ژوژه AS 20 CC

80,000

579

پيپت ژوژه AS 25 CC

80,000

580

پی پت AS 1 میلی لیتر

20,000

581

پی پت AS 2 میلی لیتر

20,000

582

پی پت AS 5 میلی لیتر

25,000

583

پی پت AS 10 میلی لیتر

30,000

584

پی پت AS 20 میلی لیتر

50,000

585

پی پت AS 25 میلی لیتر

60,000

586

پی پت AS 50 میلی لیتر

150,000

587

پيپت تفنگي ژربر M1

400,000

588

پيپت تفنگي ژربر 10 M1

400,000

589

قیف دکانتور شير تفلوني 100 ml

350,000

590

قیف دکانتور شير تفلوني 250 ml

400,000

591

قیف دکانتور شير تفلوني 500 ml

450,000

592

قیف دکانتور شير تفلوني 1000 ml

500,000

593

قیف دکانتور شير تفلوني 2000 ml

1,100,000

594

ظرف توزين 35*35

300,000

595

ظرف توزين 35*50

300,000

596

ظرف توزين 40*70

300,000

597

ظرف توزين 50*50

300,000

598

پيکنومتر کاليبره 10cc

350,000

599

پيکنومتر کاليبره 25cc

400,000

600

پيکنومتر کاليبره 50cc

400,000

601

پيکنومتر کاليبره 100cc

500,000

602

ارلن دهانه تنگ 25 ml

30,000

603

ارلن دهانه تنگ 50 ml

30,000

604

ارلن دهانه تنگ 100 ml

30,000

605

ارلن دهانه تنگ 250 ml

35,000

606

ارلن دهانه تنگ 500 ml

50,000

607

ارلن دهانه تنگ 1000 ml

80,000

608

ارلن دهانه تنگ 2000 ml

200,000

609

ارلن دهانه تنگ 3000 ml

450,000

610

ارلن دهانه تنگ 5000 ml

500,000

611

بشر کوتاه 25 ml

20,000

612

بشر کوتاه 50 ml

25,000

613

بشر کوتاه 100 ml

30,000

614

بشر کوتاه 150 ml

35,000

615

بشر کوتاه 250 ml

35,000

616

بشر کوتاه 400 ml

40,000

617

بشر کوتاه 600 ml

50,000

618

بشر کوتاه 800 ml

50,000

619

بشر کوتاه 1000 ml

80,000

620

بشر کوتاه 2000 ml

155,000

621

بشر کوتاه 3000 ml

400,000

622

بشر کوتاه 5000 ml

550,000

623

قيف ايمهيوف ساده  1000 ml

2,100,000

624

قيف ايمهيوف شیردار  1000 ml

3,500,000

625

مخزن بورت رنگی 2500 ml

40,000

626

دسیکاتور 15 سانت شیردار ساخت چین

500,000

627

دسیکاتور 24 سانت شیر دار ساخت چین

1,000,000

628

دسیکاتور 24 ساده ساخت چین

800,000

629

دسیکاتور 24 سانت شیر دار ساخت چین

3,000,000

630

پیکنومتر ساده با کیفیت عالی – 25 میلی لیتری ایرانی

200,000

631

پیکنومتر ترمومتر دار- 25 میلی لیتری

2,000,000

632

پوار پیپت 3 راهه

110,000

633

پوار بورت اتوماتیک

100,000

634

سری کامل شیشه آلات هضم و تقطیر کجلدال – ایرانی

700,000

635

سری کامل شیشه آلات سوکسله تقطیر – ایرانی

700,000

636

سنگ جوش (پرل ) در انواع سایز ها 100 گرمی

50,000

637

کارتوش آلمانی   بسته 10 عددی

700,000

638

لوله  آزمایش  16* 100  دربدار

20,000

639

لام 72 عددی چینی

20,000

640

سل (کوت) شیشه ای دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1* 4.5 سانتی متر

600,000

641

سل (کوت) کوارتز دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5 سانتی متر

1,600,000

642

تانک کروماتوگرافی 220*220*130 مناسب جهت پلیت های سایز 20*20

6,500,000