لیست قیمت 1391 مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت از کمپانی مرک ( Merck ) آلمان

 

ردیف

نام محصول

قیمت کالا(ریال)

1

آب اکسیژنه – 5/2 لیتری

4,400,000

2

آلفا نفتول250 گرمی

840,000

3

آلفا نفتیل امین100 گرمی

800,000

4

آلومینیوم سولفات 6 آبه – 1 کیلویی

1,200,000

5

آلومینیوم نیترات بدون آب - 1 کیلویی

1,900,000

6

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی

1,700,000

7

آمونیاک 25%2،5 لیتری

4,500,000

8

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی

1,500,000

9

آمونیوم استات 1 کیلویی

1,800,000

10

آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی

1,500,000

11

آمونیوم ایرون III سولفات

1,500,000

12

آمونیوم سولفات 1 کیلویی

3,600,000

13

آمونیوم کربنات 250 گرمی

600,000

14

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی

3,900,000

15

اتیل استات   2،5 لیتری

1,200,000

16

آمونیوم کلراید 5 کیلویی

15,000,000

17

آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی

1,200,000

18

آمونیوم نیترات 1 کیلویی

3,700,000

19

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی

7,400,000

20

دی آمونیوم هیدروژن فسفات 1 کیلویی

1,200,000

21

آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی

800,000

22

آمینو آنتی پیرین 10 گرمی

1,000,000

23

آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی

3,800,000

24

آلیزارین رد 100 گرمی

1,700,000

25

آنیلین 1 لیتری

1,250,000

26

آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی

1,900,000

27

آیرون II سولفات 7 آبه -  1 کیلویی

1,000,000

28

آیرون III نیترات 1 کیلویی

1,800,000

29

اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری

8,400,000

30

اتیلن گلیکول 2،5 لیتری

1,900,000

31

اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی

1,300,000

32

اتیل متیل کتون 2،5 لیتری

2,500,000

33

استارچ (نشاسته) 1 کیلویی

4,500,000

34

استیل استون 1 لیتری

1,450,000

35

استوفنون- 1 لیتری

800,000

36

استن 2،5 لیتری

5,400,000

37

استونیتریل (کرماتوگرافی) 2،5 لیتری

1,200,000

38

اسپکتروملت A14 کمک ذوب- 1 کیلویی

14,000,000

39

اسپکتروملت A10 کمک ذوب -  1 کیلویی

8,000,000

40

اسید استیک گلاسیالpa 2،5 لیتری

10,000,000

41

اسید اولئیک 1 لیتری

1,350,000

42

اسید اسپارتیک 1 کیلویی

1,400,000

43

اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی

4,900,000

44

اسید اوریک 100 گرمی

900,000

45

اسید پریودیک 100 گرمی

1,900,000

46

اسید بنزوئیک 1 کیلویی

1,300,000

47

اسید بوریک 5 کیلویی

5,000,000

48

اسید تارتاریک 1 کیلویی

1,700,000

49

اسید تیوگلیکولیک – 1 لیتری

2,500,000

50

اسید پیکریک 500 گرمی

1,500,000

51

اسید سولفوریک 2،5 لیتری

6,800,000

52

اسید سالسیلیک 100 گرمی

600,000

53

اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی

2,600,000

54

اسید سولفانیلیک   100 گرمی

800,000

55

اسید سالیسیلیک 1 کیلویی

1,350,000

56

اسید سیتریک 5 کیلویی

20,000,000

57

اسید فسفریک 2،5 لیتری

19,000,000

58

اسید فلوریدریک 2،5 لیتری

1,650,000

59

اسید فورمیک 2،5 لیتری

1,650,000

60

اسید فتالیک 1 کیلویی

1,950,000

61

اسید فیتیک -  25گرمی

2,900,000

62

اسید گلوتامیک 100 گرم

1,100,000

63

اسید لاکتیک 2،5 لیتری

2,400,000

64

اسیدهیدروکلریک 2،5 لیتری ( اسید کلریدریک )

3,500,000

65

اسید نیتریک – 2،5 لیتری

2,800,000

66

اسید متا فسفریک 500 گرمی

3,000,000

67

اسید مالئیک 1 کیلویی

1,500,000

68

استایرن 1 لیتری

1,150,000

69

استامید 100 گرمی

700,000

70

اریوکروم بلک تی 100 گرمی

4,200,000

71

اکسیداز 10 گرمی

1,800,000

72

اکسید مس 50 گرمی

1,750,000

73

ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی

1,150,000

74

ال پرولین 10 گرمی

800,000

75

ال آلانین 25 گرمی

900,000

76

ال آرژنین 100 گرمی

1,000,000

77

ال آرابینوز 25 گرمی

1,500,000

78

اریکروم بلک تی 25 گرمی

980,000

79

اکریل آمید 500 گرمی

900,000

80

اورانیل استات 100 گرمی

12,000,000

81

ان آمیل الکل – 2،5 لیتری

1,500,000

82

انتلان  - 500 میلی

1,200,000

83

ان پنتان – 1 لیتری

1,250,000

84

ان هپتان – 1 لیتری

1,300,00

85

ان نفتیل آمین – 100 گرمی

700,000

86

ان هگزان – 2،5 لیتری

1,400,000

87

آنتراسین – 100گرمی

900,000

88

اوره مرک آلمان – 1 کیلویی

900,000

89

اورنج جی – 25 گرمی

950,000

90

ائوزین بلو  – 100 گرمی

1,300,000

91

ایزوبوتیل متیل کتون – 2،5 لیتری

5,800,000

92

ایزو آمیل الکل – 2،5 لیتری

2,500,000

93

ایزو بوتانل – 1 لیتری

700,000

94

ایزو پروپیل الکل – 2.5 لیتری

900,000

95

ایندول – 100 گرمی

2,800,000

96

ایندول استیک اسید – 100 گرمی

2,900,000

97

ایندول بوتیریک اسید 10 گرمی

1,550,000

98

ایندیم کلراید 10 گرمی

5,900,000

99

اورسینول 5 گرمی

980,000

100

باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی

1,000,000

101

باریم پراکساید 1 کیلویی

4,500,000

102

باریم استات 1 کیلویی

1,900,000

103

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی

1,850,000

104

باریم سولفات 5 کیلویی

3,000,000

105

بافر  PH1 1 لیتری

1,300,000

106

برم 1 لیتری

5,000,000

107

برومو تیمول بلو -25 گرمی

2,500,000

108

بروسین سولفات – 25گرمی

1,800,000

109

برموفنل بلو – 25 گرمی

1,900,000

110

برموکروزول گرین – 5 گرمی

11,000,000

111

برومو کروزول رد 5 گرمی

900,000

112

بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی

900,000

113

بنزیل سولفونیل کلراید – 500 گرمی

1,100,000

114

بنزیل الکل – 2.5 لیتری

2,250,000

115

برومید پتاسیم – 1 کیلویی

3,300,000

116

برومو بنزن – 250 میلی لیتری 

950,000

117

1-   بوتانل – 2،5 لیتری

2,300,000

118

2-   بوتانل  - 2،5 لیتری

2,000,000

119

بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT ) دارویی 1 کیلویی

1,500,000

120

بوتیل استات – 2،5 لیتری

3,200,000

121

بوتیل الکل – 2.5 لیتری

2,000,000

122

بورسین 25 گرمی

980,000

123

بنزآلدئید – 2،5 لیتری

1,500,000

124

بنزوفنل – 250 گرمی

950,000

125

بتا نفتول – 1 کیلویی

700,000

126

بی فنیل امید – 1 کیلویی

1,800,000

127

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 100 گرمی

1,650,000

128

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 25 گرمی

8,500,000

129

تترا متیل بنزودین – 1 لیتری

1,550,000

130

تترا هیدروفوران – 2،5 لیتری

1,900,000

131

ترایتون X100 – 1 لیتری

1,700,000

132

تری کلرو استیک اسید – 1 کیلویی

2,400,000

133

تری فنیل تترازولیوم کلراید – 10 گرمی

1,400,000

134

تری اتانول آمین – 2.5 لیتری با خلوص 99.9%

3,600,000

135

تری اتیل آمین – 2.5 لیتری

1,900,000

136

تریپان بلو – 5 گرمی

600,000

137

تریپسین – 100 گرمی

950,000

138

تلوریت پتاسیم – 25 گرمی

1,350,000

139

تولوئن – 2،5 لیتری

1,350,000

140

تویین20 – 1 لیتری

1,550,000

141

تویین 80 – 1 لیتری

1,600,000

142

تیامین – 250 گرمی 

2,400,000

143

تیتانیوم دی اکساید – ا کیلویی

1,700,000

144

تیترازول بافر 4 – آمپول

1,800,000

145

تیترازول بافر 7 – آمپول

1,800,000

146

تیترازول سود 1 نرمال – آمپول

480,000

147

تیترازول سود 1/0 نرمال -  آمپول

1,600,000

148

تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال – آمپول

550,000

149

تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال – آمپول

1,600,000

150

تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال – آمپول

7,000,000

151

تیترازول ید 1،. نرمال – آمپول

9550,000

152

تیترازول EDTA 1/0  نرمال – آمپول

2,900,000

153

تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال – آمپول

480,000

154

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال آمپول

2,900,000

155

تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال

600,000

156

تیو سیانات امونیوم  – 1 کیلویی

8,500,000

157

تیمول بلو – 25 گرمی

3,200,000

158

تیوسیانات جیوه – 25 گرمی

900,000

159

پارافین – 2،5 لیتری

2,500,000

160

پارانیتروآنیلین – 1 کیلویی

2,400,00

161

پیرازین – 100 گرمی

1,300,000

162

پنتا اکسید فسفر – 1 کیلویی

1,900,000

163

پتاسیم هیدرواکساید – 1 کیلویی

500,000

164

پترولیوم بنزن – 5 لیتری

1,950,000

165

1-   پروپانل – 2،5 لیتری

2,250,000

166

2-   پروپانل – 2،5 لیتری

900,000

167

پتاسیم دی کرومات – 1 کیلویی

2,900,000

168

پتاسیم کرومات – 1 کیلویی

10,000,000

169

پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات – 250 گرمی

1,650,000

170

پتاسیم پرمنگنات – 1 کیلویی

2,450,000

171

پتاسیم پرمنگنات pa – 250 گرمی

1,300,000

172

پتاسیم پریدات – 10 گرمی

1,600,000

173

پتاسیم سیترات – 5 کیلویی

3,350,000

174

پتاسیم پرسولفات – 1 کیلویی

1,650,000

175

پتاسیم کرومات – 250 گرمی

1,550,000

176

پتاسیم کرومات -  1 کیلویی

2,950,000

177

پتاسیم کلراید – 1 کیلویی

900,000

178

پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) – 100گرمی

700,000

179

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه – 1 کیلویی

1,500,000

180

پتاسیم اگزالات هیدرات – 1 کیلویی

1,500,000

181

پتاسیم دی هیدروژن فسفات – 1کیلویی

1,100,000

182

پتاسیم کربنات – 1کیلویی

1,100,000

183

پتاسیم سولفات – 1کیلویی

1,100,000

184

پتاسیم نیترات – 1کیلویی

3,500,000

185

پتاسیم هگزاسیانوفرات – 1 کیلویی

1,600,000

186

پتاسیم هیدروژن فتالات – 250 گرمی

1,100,000

187

پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی

1,300,000

188

پتاسیم یدات – 500 گرمی

2,400,000

189

پتاسیم یدید – 250 گرمی

7,300,000

190

پرولین – 10 گرمی

800,000

191

پلی اتیلن گلایکول6000 – 1 کیلویی

1,400,000

192

پروپیلن گلیکول – 1 لیتری

1,200,000

193

پودر مس – 250 گرمی

4,000,000

194

دی اتیل اتر – 5 لیتری

3,800,000

195

دی اتیل امین – 1 لیتری

920,000

196

دی استیل منوکسیم – 100 گرمی

1,120,000

197

دی اکسان – 1 لیتری

1,400,000

198

دی اکسید سلنیوم – 50 گرمی

900,000

199

دی کرومات امونیوم – 1 کیلویی

200,000

200

دی کلرومتان – 2،5 لیتری

1,200,000

201

دی متیل سولفواکساید – 1 لیتری

2,000,000

202

دی متیل سولفوکساید دوتره – 100 میلی لیتری

9,200,000

203

دی متیل فرمامید – 2،5 لیتری

1,550,000

204

سدیم تیو سولفات – 2،5 کیلویی

4,900,000

205

دی متیل گلی اکسیم – 100 گرم

1,700,000

206

دی نیترو فنیل هیدرازین – 25 گرمی

1,600,000

207

دی سولفین بلو – 25 گرمی

2,400,000

208

دی سدیم هیدروژن فسفات – 5 کیلویی

3,800,000

209

دی فنیل آمین – 100 گرمی

600,000

210

رایت – 25 گرمی

2,200,000

211

روغن صدر – 500 میلی

3,000,000

212

روغن امرسیون – 100 میلی

800,000

213

روغن سیلیکون – 100 میلی

1,600,000

214

روی سولفات – 1 کیلو

1,500,000

215

روی – 1 کیلویی

2,400,000

216

روی نیترات – 250 گرمی

800,000

217

رزورسینول – 100 گرم

1,000,000

218

زایلن سیانول – 5 گرمی

1,900,000

219

زیر کونیوم دی اکساید – 250 گرمی

3,100,000

220

زیرکونیوم سیلیکات – 1 کیلویی

5,200,000

221

ژلاتین – 1 کیلویی

1,520,000

222

ساکاروز  – 1 کیلویی

1,000,000

223

ستاولن – 100 گرمی

1,900,000

224

ستیل الکل – 20 کیلویی

8,000,000

225

سدیم ازاید – 100 گرمی

1,300,000

226

سدیم استات – 1 کیلویی

1,100,000

227

سدیم ارسنیت – 1 لیتر

1,600,000

228

سدیم پتاسیم تارتارات – 1کیلویی

1,500,000

229

سدیم پرومید – 1 کیلویی

1,400,000

230

سدیم بوروهیدرید  – 100 گرم

3,600,000

231

سدیم بی کربنات – 500گرمی

3,200,000

232

سدیم سولفید – 1 کیلویی

2,000,000

233

سدیم بنزوات – 25 کیلویی

1,300,000

234

سدیم دی کرومات – 1 کیلویی

2,000,000

235

سدیم پرسولفات – 1 کیلویی

1,500,000

236

سدیم پیرو فسفات – 1 کیلویی

1,300,000

237

سدیم تترابورات10 ابه – 1 کیلویی

800,000

238

سدیم پراکسید – 100 گرمی

2,000,000

239

سیلیکاژل TLC1 3 بسته

2,200,000

240

سدیم دی هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

6,000,000

241

سدیم دی تیونیت – 500 گرمی

1,100,000

242

دی سدیم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

900,000

243

سدیم دودسیل سولفات – 1 کیلویی

1,400,000

244

سدیم سولفات10 آبه 5/2 کیلویی

5,100,000

245

سدیم سولفیت – 1 کیلویی

1,100,000

246

سدیم لاکتات50% – 2.5لیتری

4,000,000

247

دی سدیم ساکسینات – 100 گرمی

1,400,000

248

تری سدیم سیترات 10 آبه – 1 کیلویی

1,500,000

249

تری سدیم فسفات – 1 کیلویی

1,200,000

250

دی سدیم اگزالات – 1 کیلویی

1,750,000

251

سدیم فلوراید – 1 کیلویی

 

252

سدیم کربنات – 1 کیلویی

4,200,000

253

سدیم کلراید نمک – 1 کیلویی

500,000

254

سدیم متا پریدات – 50 گرمی

1,000,000

255

سدیم نیترات – 1 کیلویی

2,800,000

256

سدیم نیتریت- 1 کیلویی

4,300,000

257

سدیم هیدروکسید (سود) – 1 کیلویی

600,000

258

سرب استات – 1 کیلویی

1,750,000

259

سدیم یدید – 250 گرمی

1,600,000

260

سرب نیترات – 1 کیلویی

1,800,000

261

سرب اکساید – بسته 5 کیلویی

6,000,000

262

سریم فلوراید – 100 گرمی

9,200,000

263

سولفولان – 250 میلی لیتری

5,800,000

264

سیکلو هگزانون – 2.5 لیتری

2,400,000

265

سیلیکاژل – 1 کیلویی

900,000

266

سیلیسیم کربید  BDH – 500 گرمی

1,200,000

267

فایکول – 5 گرمی

800,000

268

فرمالین – 2،5 لیتری

720,000

269

فروکتوز – 100 گرمی

800,000

270

پتاسیم هگزا سیانو فرات – 1 کیلویی

1,650,000

271

فلوکسین B – 10 گرمی

1,500,000

272

فنانترولین – 25 گرمی

1,350,000

273

اورتو فنانترولین کلراید – 10 گرمی

1,800,000

274

فنل – 1 کیلو

150,000

275

فنل فتالین – 100 گرمی

3,600,000

276

فنیل آنالین – 25 گرمی

800,000

277

فنیل هیدرازین هیدروکلراید – 100 گرمی 

1,400,000

278

فوشین بازیک – 100 گرمی

2,000,000

279

فوشین اسیدی – 25 گرمی

1,000,000

280

فرکتوز – 1 کیلویی

1,600,000

281

فورفورال – 1 لیتری

1,120,000

282

قلع پودر – 10 گرمی

1,600,000

283

کادمیوم سولفات – 100 گرمی

4,700,000

284

کادمیوم استات 2 ابه- 100 گرمی

1,710,000

285

کارل فیشر – 1 لیتری

2,800,000

286

کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) – 100 گرمی

1,120,000

287

کلسیم استات – 1 کیلو

1,800,000

288

کلسیم هیدروژن فسفات – 500 گرمی

900,000

289

کلسیم اکساید – 500 گرمی

700,000

290

کلسیم فلوراید – 250 گرمی

2,900,000

291

کلروفرم – 2،5 لیتری

1,400,000

292

کلروفرم دوتره – 25 میلی لیتری

2,600,000

293

کینولین – 1 لیتری

1,900,000

294

کلرید فریک 6 ابه – 250 گرمی

900,000

295

کلرو بنزن – 1 لیتری

850,000

296

کلرید استرانسیوم 6 آبه 250 گرمی

1,350,000

297

کلرید آلومینیوم – 1 کیلویی

1,550,000

298

کلرید اهنIII 6 آبه – 1 کیلو

1,400,000

299

کلرید باریم – 1 کیلویی

1,100,000

300

کلرید روی – 1 کیلویی

13,000,000

301

کلرید زیرکونیوم 250 گرمی

2,800,000

302

کلرید سدیم – 1 کیلویی

3,400,000

303

کلرید سرب – 100 گرمی

1,200,000

304

کلرید مس II – 1 کیلویی

2,000,000

305

کلرید طلا – 1 گرمی

4,000,000

306

کلرید کلسیم – 1 کیلویی

1,200,000

307

کلرید لیتیوم – 100 گرمی

1,000,000

308

کلرید کروم II – 500 گرمی

2,800,000

309

کلرید کبالت II 100 گرمی

1,800,000

310

کلرید نیکل – 250 گرمی

1,200,000

311

کلرید منگنز – 1 کیلویی

2,000,000

312

کلرید منیزیم- 1 کیلویی

1,500,000

313

کلرید قلع II – 1 کیلویی

3,600,000

314

کربنات کلسیم- 1 کیلویی

1,700,000

315

کربن اکتیو گرانول – 1 کیلویی

1,800,000

316

کریستال ویولت – 25 گرمی

1,350,000

317

کربن دی سولفید – 1 کیلویی

1,800,000

318

کوپر (مس) – 1 کیلویی

2,000,000

319

کوپر(مس) سولفات – 1 کیلویی

11,000,000

320

کوپر (مس) پیرو فسفات – 1 کیلویی

4,000,000

321

کنگورد – 25 گرمی

800,000

322

گلوکز – 1 کیلویی

900,000

323

گلوبولین – 5 گرمی

1,000,000

324

گریس سیلیکون – 100 گرمی

400,000

325

گزیلن – 2،5 لیتری

1,550,000

326

گزیلن اورنج – 5 گرمی

1,800,000

327

گیمسا – 100 گرمی

4,800,000

328

لانتانیوم نیترات – بسته 100 گرمی

4,000,000

329

لسیتین (تخم مرغی) – 1 کیلویی

3,600,000

330

لیتموس – 100 گرمی

2,000,000

331

لیتیم تترا بورات – 1 کیلویی

 

332

لیتیوم نیترات – 1 کیلویی

4,000,000

333

لوسین – 25 گرمی

800,000

334

مالتوز – 100 گرمی

800,000

335

مالاشیت گرین – 100 گرمی

1,800,000

336

متانل – 2،5 لیتری

800,000

337

متانل pa – 2،5 لیتری

800,000

338

متانل کروماتوگرافی – 2،5 لیتری

800,000

339

متانل خشک کروماتوگرافی – 2،5 لیتری

1,400,000

340

متیل اورنج – 100 گرمی

2,000,000

341

متیل رد – 100 گرمی

2,000,000

342

متیل بلو – 100 گرمی

2,200,000

343

متیل بنزوات – 1 لیتری

2,000,000

344

متیل آنیلین – 1 لیتری

1,800,000

345

متیونین – 25 گرمی

900,000

346

مرکوری(جیوه) اکسید – 100 گرمی

2,400,000

347

مرکوری(جیوه) سولفات – 250گرمی

4,000,000

348

مرکوری ( جیوه ) – 250 گرمی

5,600,000

349

مرکوری (جیوه) کلراید -100 گرمی

5,500,000

350

منیزیم سولفات – 2،5کیلویی

1,000,000

351

منیزیم – 250 گرمی

900,000

352

منگنز سولفات – 1 کیلویی

1,300,000

353

موراکسید ( ملح مرده ) – 25 گرمی

2,500,000

354

مورین – 5 گرمی

2,000,000

355

مونو کلسیم فسفا ت – 500 گرمی

800,000

356

نسلر A – 500 میلی

1,120,000

357

نفتالین – 1 کیلو

2,000,000

358

نیترات بیسموت – 250 گرمی

2,500,000

359

نیکل II نیترات – 1 کیلویی

4,500,000

360

نیکل اکسید – 100 گرمی

2,000,000

361

نیتروبنزن – 1 لیتری

800,000

362

نین هیدرین – 10 گرمی

1,150,000

363

ویولت دوژانسیون – 25 گرمی

600,000

364

هپارین – 1 ویال

1,500,000

365

هگزا متیلن تترامین -  1کیلویی

1,100,000

366

هماتوکسیلین مایع – 2،5 لیتری

3,000,000

367

هیدرازین هیدرواکساید – 1 لیتر

1,900,000

368

هیدروکسیل امین هیدروکلراید – 1 کیلویی

4,000,000

369

هیامین – 1 لیتری

800,000

370

هیستیدین – 25 گرمی

900,000

371

هیدرازین سولفات – 250 گرمی

1,500,000

372

ید – 100 گرمی

2,000,000

373

EDTA – 1 کیلویی

1,600,000

374

EDTA – 25 کیلویی

18,000,000

375

EDTA پتاسیم دار – 100 گرمی

1,500,000

376

سیلور (نقره)سولفات – 100 گرمی

9,000,000

377

سیلیکاژل TLC – 1 بسته

2,200,000

378

بافر پ هاش 10  – 100 cc

400,000

379

بافر پ هاش 4 – 100 cc

400,000

380

بافر پ هاش 7 – 100 cc

400,000

381

پودر گلوکز با طعم نوشابه – 50gr

150,000

382

پودر گلوکز با طعم نوشابه – 75 gr

150,000

383

تلوریت پتاسیم  – 0.5 gr

600,000

384

محیط کشت MRVP250 cc

400,000

385

محیط کشت SIM250 cc

250,000

386

محیط کشت SS آگار – 250 cc

450,000

387

محیط کشت TCBS250 cc

500,000

388

محیط کشت TSI250 cc

600,000

389

محیط کشت ای ام بی آگار EMB  – 1000 cc

1,000,000

390

محیط کشت اوره آگار همراه اوره – 100 cc

200,000

391

محیط کشت اوره براث همراه اوره – 100 cc

200,000

392

محیط کشت بایل اسکولین آگار – 250 cc

1,000,000

393

محیط کشت بلاد آگار – 1000 cc

1,000,000

394

محیط کشت تیوگلیکولات  - 250 cc

400,000

395

محیط کشت خون اطفال و بزرگسال – 20 cc

100,000

396

محیط کشت سیمون سیترات  – 250 cc

250,000

397

محیط کشت سابرود دکتروز آگار – 250 cc

500,000

398

محیط کشت سلنیت اف – 250 cc

500,000

399

محیط کشت لیزین آیرون آگار – 250 cc

600,000

400

محیط کشت مانیتول سالت آگار – 250 cc

100,0000

401

محیط کشت مولر هینتون آگار – 500 cc

800,000

402

محیط کشت مکانکی آگار – 500 cc

60,000

403

محیط کشت نوترینت آگار – 500 cc

500,000

404

نوشابه گلوکز  – 240 cc

200,000

405

نوشابه گلوکز  – 1000 cc

700,000

406

نوشابه گلوکز – 600 cc

400,000

407

کیت PTT مایع وارداتی  – 160 Test

200,0000

408

کیت تجزیه سنگهای ادراری – 100 Test

1000,000

409

کیت تجزیه سنگهای ادراری – 50 Test

6,000,000

410

کیت تعیین خون مخفی – 50Test

1,500,000

411

کیت جی سیکس پی دی – 20 Test

2,500,000

412

کیت جی سیکس پی دی فلورسنت – 40 Test

4,000,000

413

کیت فنیل کتنوری کیفی – 20 Test

1,000,000

414

کیت هموگلوبین A1C50 Test

5,000,000

415

PT 10ml

1,500,000

416

PT 4ml

8,500,000

417

PTT 10ml

2,500,000

418

PTT 4ml

1,500,000

419

کنترل LEVEL 1

1,500,000

420

کنترل LEVEL 2

1,500,000

421

کنترل LEVEL 3

1,500,000

422

15min BHCG 96Tests

1,000,000

423

T4 192

22,000,000

424

TSH 192 TESTS

2,100,000

425

آلبومین توتال

500,000

426

کیت a آمیلاز

1,000,000

427

کیت a آمیلاز (SL)

4,000,000

428

کیت ALT (SL)

1,500,000

429

کیت AST (SL)

1,500,000

430

کیت CK – MB (SL )

6,000,000

431

کیت HDL – کلسترول (SL)

1,500,000

432

کیت LDH – P (SL)

1,000,000

433

کیت NAC – CK – (SL)

4,500,000

434

کیت TIBC

1,000,000

435

کیت آلکالین فسفاتاز (SL)

1,500,000

436

کیت آهن

2,000,000

437

کیت اسید اوریک

1,500,000

438

کیت اسید اوریک آنزیمی

1,500,000

439

کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک

1,100,000

440

کیت اوره – اس

1,000,000

441

کیت اوره آنزیمی (UV)

550,000

442

کیت بیلیروبین توتال

1,000,000

443

کیت بیلیروبین دایرکت

6,500,000

444

کیت تری گلیسیرید (SL

5,000,000

445

کیت توتال پروتئین(SL)

700,000

446

کیت جی او تی / جی پی

1,500,000

447

کیت جی تی (SL)

350,000

448

کیت فسفر معدنی

1,000,000

449

کیت فسفر معدنی (UV)

1,000,000

450

کیت گاما جی تی

1,000,000

451

کیت گلوکز (SL)

1,000,000

452

کیت منیزیم

1,000,000

453

کیت کراتی نین

550,000

454

کیت کلراید

600,000

455

کیت کلسیم

400,000

456

کیت کلسیم ARSENAZO

550,000

457

کیت کلسیم CPC/AMP

1,000,000

458

کیت کلسترول (SL)

2,000,000

459

کیت کولین استراز

2,000,000

460

کیت کولین استراز (SL)

1,050,000

461

ایزوتون دیف گالن 4 لیتری

750,000

462

ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری

700,000

463

ایزوتون ساده گالن 4 لیتری

700,000

464

ایزوتون میندری گالن 4 لیتری

900,000

465

اسید اوریک 250

1500,000

466

اسید اوریک 500

3,000,000

467

استاندارد بیلیروبین

800,000

468

الکالن فسفاتاز 80

800,000

469

اوره 250

950,000

470

بیلیروبین 500

250,000

471

تری گلیسیرید 250

5,000,000

472

تری گلیسیرید 500

800,000

473

رینز سلوسون گالن 1 لیتری

400,000

474

فسفر 500

700,000

475

گلوکز 250

850,000

476

گلوکز 500

2,000,000

477

لایز 130

500,000

478

لایز KX21 بطری نیم لیتری

600,000

479

لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری

1,100,000

480

لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری

400,000

481

لایز سفید گالن 1 لیتری

550,000

482

لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری

550,000

483

محلول رینز گالن 4 لیتری

550,000

484

محلول کلین گالن 4 لیتری

350,000

485

کیت HDL کلسترول

1,500,000

486

کیت LDH لیوفیلیز 100

2,500,000

487

کیت SGOT پایدار 125

1,500,000

488

کیت SGOT لیوفیلیزه 80

800,000

489

کیت SGPT پایدار 125

1,500,000

490

کیت SGPT لیوفیلیزه 80

800,000

491

کراتینین 250

450,000

492

کراتنین کیناز 100

6,000,000

493

کراتنین کیناز 125

7,000,000

494

کلسیم 250 سی سی

650,000

495

کلسترول 250

2,000,000

496

کلسترول 500

3,050,000

497

ایزوتون دیف گالن 4 لیتری

750,000

498

ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری

7,000,000

499

ایزوتون ساده گالن 4 لیتری

700,000

500

ایزوتون میندری گالن 4 لیتری

900,000

501

اسید اوریک 250

1,500,000

502

اسید اوریک 500

3,000,000

503

استاندارد بیلیروبین

800,000

504

الکالن فسفاتاز 80

800,000

505

اوره 250

1,000,000

506

بیلیروبین 500

2,500,000

507

تری گلیسیرید 250

4,100,000

508

تری گلیسیرید 500

8,000,000

509

رینز سلوسون گالن 1 لیتری

400,000

510

فسفر 500

700,000

511

گلوکز 250

850,000

512

گلوکز 500

200,000

513

لایز 130

450,000

514

لایز KX21 بطری نیم لیتری

600,000

515

لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری

1,100,000

516

لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری

400,000

517

لایز سفید گالن 1 لیتری

550,000

518

لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری

550,000

519

محلول رینز گالن 4 لیتری

550,000

520

محلول کلین گالن 4 لیتری

350,000

521

کیت HDL کلسترول

1,500,000

522

کیت LDH لیوفیلیز 100

250,000

523

کیت SGOT پایدار 125

1,200,000

524

کیت SGOT لیوفیلیزه 80

800,000

525

کیت SGPT پایدار 125

1,200,000

526

کیت SGPT لیوفیلیزه 80

800,000

527

کراتینین 250

450,000

528

کراتنین کیناز 100

6,000,000

529

کراتنین کیناز 125

7,000,000

530

کلسیم 250 سی سی

650,000

531

کلسترول 250

2,000,000

532

کلسترول 500

3,100,000

533

15min BHCG 96Tests

1,000,000

534

T4 192

2,200,000

535

TSH 192 TESTS

2,100,000

536

آلبومین توتال

500,000

537

کیت a آمیلاز

1,000,000

538

کیت a آمیلاز (SL)

4,000,000

539

کیت ALT (SL)

1,500,000

540

کیت AST (SL)

1,500,000

541

کیت CK – MB (SL )

6,000,000

542

کیت HDL – کلسترول (SL)

1,500,000

543

کیت LDH – P (SL)

1,000,000

544

کیت NAC – CK – (SL)

5,000,000

545

کیت TIBC

950,000

546

کیت آلکالین فسفاتاز (SL)

1,500,000

547

کیت آهن

2,000,000

548

کیت اسید اوریک

1,500,000

549

کیت اسید اوریک آنزیمی

1,500,000

550

کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک

1,100,000

551

کیت اوره – اس

1,000,000

552

کیت اوره آنزیمی (UV)

550,000

553

کیت بیلیروبین توتال

1,000,000

554

کیت بیلیروبین دایرکت

700,000

555

کیت تری گلیسیرید (SL

4,000,000

556

کیت توتال پروتئین(SL)

700,000

557

کیت جی او تی / جی پی

1,500,000

558

کیت جی تی (SL)

400,000

559

کیت فسفر معدنی

1,000,000

560

کیت فسفر معدنی (UV)

800,000

561

کیت گاما جی تی

800,000

562

کیت گلوکز (SL)

1,000,000

563

کیت منیزیم

1,000,000

564

کیت کراتی نین

550,000

565

کیت کلراید

600,000

566

کیت کلسیم

400,000

567

کیت کلسیم ARSENAZO

550,000

568

کیت کلسیم CPC/AMP

1,000,000

569

کیت کلسترول (SL)

1,700,000

570

کیت کولین استراز

2,000,000

571

کیت کولین استراز (SL)

2,100,000

572

اتیلن دی آمین 1 کیلویی Titriplex

8,000,000

573

اتیلن دی آمین تترا استیک 1 کیلوییTitriplex

11,000,000

574

سولفات نیکل- 100 گرمی

3,700,000

575

کلرید قلع 100 گرمی

3,250,000

576

متیل اورانژ-25 گرمی

3,450,000

577

دی اتیل آمین 1 لیتری

2,500,000

578

اسید بنزوئیک – 250  گرمی

3,500,000

579

محلول استاندارد فلوراید – تیترازول

2,500,000

580

اسید کلریدریک – تیترازول

1,600,000

581

تتراهیدروفوران THF 1000 سی سی

6,000,000